REPORT - 1. JEDNODENNÍ KEMP GAI 2020 - VYŠKOV, CZECH REPUBLIC

 REPORT - 1. JEDNODENNÍ KEMP GAI 8. 8. 2020 - VYŠKOV, CZECH REPUBLIC

Ahoj brankáři!

 

Letošní sezonu jsme již tradičně odstartovali letním týdenním kempem v Písku, na který dorazilo 65 brankářů ze všech koutů ČR i zahraničí. Mezinárodní byla i účast trenérů.

Sezona se kvapem blíží a proto na letní kemp navázal letošní první jednodenní kemp GAI. Zvolili jsme moravskou variantu a musíme říct, že zázemí ve Vyškově je naprosto výborné!   

 

Proto jsme se rozhodli v tomto moravském městě uspořádat i 2. Jednodenní kemp 12.9.2020.

Veškeré informace ohledně jednodenních kempů se dozvíte na našich webových stránkách nebo na emailové adrese: roman.visnak@goalie-academy.com.

    

Brankáři opět makali na 110% a bylo vidět, že ti co absolvovali letní kemp, naučené dovednosti nezapomněli ;-)

Tréninky na ledě vedl šéftrenér akademie GAI pan Roman Višňák. Roman se po návratu ze zahraničního angažmá vrátil mezi českou trenérskou elitu a od letošní sezony bude trénovat brankáře v Extraligových Pardubicích!  

 

Jak je již zvykem, brankáři pracovali na dvou polovinách, rozděleni podle věku. Veškeré cvičení byly zaměřeny na rotace horní poloviny těla a sledování kotouče.

 

Tady bych zmínil jednu důležitou věc. Mnoho brankářů i v dospělích kategoriích zapomíná sledovat kotouč a situace, které má před sebou. Sledování kotouče není jen o konečném sledování střely nebo hráče s pukem, ale vaše oči by měli dávat signál mozku o celém dění, které se odehrává ve vaší třetině. Pokud nedokážete navázat oční kontakt s nahrávkou, situací, kde se nachází puk, většinou se do konečné pozice dostanete pozdě nebo špatně postaveni. Právě Vaše oči vedou pohyb a rozhodují, jestli dokážete chytnout puk, správně se přemístit nebo správně přečíst situaci.

 

Odpolední trénink byl rozdělen na dvě poloviny. Tu první jsme se zaměřili na základní brankářské bruslení s následnou rotací a v druhé polovině jsme opakovali cvičení z dopoledního tréninku s těžšími variacemi.

 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili našeho kempu. Skvělým dětem, které pracovali na 100% a jejich rodičům za podporu, kterou jim dávají. Těšíme se na Vás na dalším jednodenním kempu ve Vyškově 12. 9. 2020!

 

Mějte se krásně!

 

Hi goalies!

 

We have traditionally started this season with a weekly summer camp in Písek, which was attended by 65 goalkeepers from all over the Czech Republic and abroad. The participation of coaches was also international.

The season is fast approaching and that is why the summer camp was followed by this year's first one-day GAI camp. We chose the Moravian variant and we must say that the background in Vyškov is absolutely excellent!

 

That is why we decided to organize the 2nd one-day camp in this Moravian town on September 12, 2020.

All information about day camps can be found on our website or at the email address: roman.visnak@goalie-academy.com.

    

The goalkeepers again scored 110% and it was clear that those who completed the summer camp did not forget the learned skills ;-)

Trainings on the ice were led by the head coach of the GAI Academy, Mr. Roman Višňák. After returning from a foreign engagement, Roman has returned to the Czech coaching elite and from this season he will train goalkeepers in Extraliga Pardubice!

 

As usual, the goalkeepers worked on two halves, divided by age. All exercises were focused on upper body rotation and disc tracking.

 

I would like to mention one important thing here. Many goalkeepers, even in the adult categories, forget to watch the disc and the situation before them. Watching the reel is not just about watching the shot or the player with the puck, but your eyes should signal to the brain about the whole thing that is happening in your third. If you cannot make eye contact with the recording, the situation where the puck is located, you will usually get to the final position late or in a poor position. It is your eyes that guide the movement and decide whether you can grab the puck, move correctly or read the situation correctly.

 

The afternoon training was divided into two halves. The first one we focused on basic goalie skating with subsequent rotation and in the second half we repeated the exercises from the morning training with heavier variations.

 

We would like to thank everyone who participated in our camp. Great kids who worked 100% and their parents for the support they give them. We look forward to seeing you at another one-day camp in Vyškov on September 12, 2020!

 

Have a nice day!

Více na našem / more info   FACEBOOKU a INSTAGRAMU.


Galerie: