GAI HOME TRÉNINK – č. 3 GAI HOME TRAINING - No. 3

Vážení rodiče a brankáři,

Doufáme, že jste všechna minulá cvičení zvládli a můžeme se pustit do třetího tréniku.

Tak hodně zdaru.

GAI je pořád s Vámi!

Sledujte stránky www.goalie-academy.com, FACEBOOK a INSTAGRAM – a buďte i Vy pořád s námi! 

 

 

 

 

1.     Cvičení – skoč a chyť, potřebujeme překážku, v našem případě 2 polštáře

20 x L - P strana, 5 sérií

2.     Cvičení – posilovací cvik, zaměřený na koordinaci těla – pozor na obě nohy na zemi, stále dýchat a nespěchat – 10x, 1 pauza, 3 série

3.     Střelba na hlavu s ponožkami, potřebujeme 2 ponožky a druhou osobu na asistenci – 10 opakování ve 3 sériiích

4.     Průpravné cvičení – získání síly v reakci, 10x L - P strana, 3 série

5.     Strečink, protažení

 
 

Dear Parents and Goalies,

We hope you have mastered all of the past exercises and can begin the third practice.

Good luck.

GAI is always with you!

Follow www.goalie-academy.com, FACEBOOK and INSTAGRAM - and be always with us!

 

1. Exercise - jump and catch, we need an obstacle, in our case 2 pillows

20 x L - P side, 5 series

2. Exercise - strengthening exercise, focused on coordination of the body - watch both feet on the ground, still breathing and not rushing - 10x, 1 pause, 3 series

3. Shooting on the head with socks, we need 2 socks and the second person to assist - 10 reps in 3 series

4. Preparatory exercise - gaining strength in reaction, 10x L - P side, 3 series

5. Stretching

 
 

Cari genitori e portieri,

Speriamo che tu abbia padroneggiato tutti gli esercizi passati e possa iniziare la terza pratica.

Buona fortuna

GAI è sempre con te!

Segui www.goalie-academy.com, FACEBOOK e INSTAGRAM - e sii sempre con noi!

 

1. Esercizio: salta e prendi, abbiamo bisogno di un ostacolo, nel nostro caso 2 cuscini

20 x D – S parte, serie 5

2. Esercizio - rafforzamento dell'esercizio, incentrato sulla coordinazione del corpo - guarda entrambi i piedi a terra, continua a respirare e non a correre - 10x, 1 pausa, 3 serie

3. Sparando sulla testa con i calzini, abbiamo bisogno di 2 calzini e la seconda persona per assistere - 10 ripetizioni in 3 serie

4. Esercizio preparatorio - aumento della forza nella reazione, 10x D – S parte, 3 serie

5. Stretching, stretching

Galerie: