GAI HOME TRÉNINK – č. 5 GAI HOME TRAINING - No. 5

GAI HOME TRÉNINK – č. 5 GAI HOME TRAINING - No. 5

 

Dnes nás čeká těžší silový trénink.

 

1.     Cvičení – výskok na překážku – židle, postel, gauč (pozor: je potřeba vždy pomůcku, aby někdo přidržel)

2.     Cvičení – speciální cvik na posílení celého těla – lehněte si jako, kdyby jste chtěli dělat klik, kolenem opisujete čtverec (zápěstí, druhé zápěstí, loket a druhý loket). Pořád dýcháte a jste absolutně zpevnění a rovní – provádíme na obě strany.

3.     Cvičení - Angličáky – posilování celého těla

4.     Cvičení – stabilizovaný sed – posaďte se do toho a zkuste vydržet co nejdéle.

 

Cvičení provádíme ve 3 sériích po 10-12 opakováních.

 

Přejeme Vám hodně zdaru a vydržte s námi.

Sledujte stránky www.goalie-academy.com, FACEBOOK a INSTAGRAM – a buďte pořád s námi! 


 

 

 

GAI HOME TRAINING - No. 5 

 

Today we have a harder weight training.

 

1. Exercise - jump to the obstacle - chair, bed, couch (beware: it is always necessary to help someone to hold)

2. Exercise - a special exercise to strengthen the whole body - lie down as if you wanted to do a push-up, knee-like square (wrist, second wrist, elbow and second elbow). You still breathe and you are absolutely firmed and even - we do it on both sides.

3. Exercise - English - strengthening the whole body

4. Exercise - stabilized sitting - sit down and try to stay as long as possible.

 

Exercise is performed in 3 sets of 10-12 reps.

 

We wish you good luck and stay with us.

 

Follow www.goalie-academy.com, FACEBOOK and INSTAGRAM - and stay tuned!
 

 

ESERZICIO CASA GAI - N. 5 

 

Oggi abbiamo un allenamento con i pesi più duro.

 

1. Esercizio - salta sull'ostacolo - sedia, letto, divano

2. Esercizio - un esercizio speciale per rafforzare tutto il corpo - sdraiati come se volessi fare un push-up, un quadrato simile al ginocchio (polso, secondo polso, gomito e secondo gomito). Respiri ancora e sei assolutamente fermo e uniforme - lo facciamo da entrambe le parti.

3. Esercizio - inglese - rafforzamento di tutto il corpo

4. Esercizio fisico - seduta stabilizzata - siediti e cerca di rimanere il più a lungo possibile.

 

L'esercizio fisico viene eseguito in 3 serie da 10-12 ripetizioni.

 

Ti auguriamo buona fortuna e rimani con noi.

 

Segui www.goalie-academy.com, FACEBOOK e INSTAGRAM - e resta sintonizzato!

  


Galerie: