GAI HOME TRÉNINK – č. 6 GAI HOME TRAINING - No. 6

GAI HOME TRÉNINK – č. 6 GAI HOME TRAINING - No. 6Štefan Žigárdy – kliky, silový trénink na ruce

Dnes pro Vás máme několik variant kliků. 

Mladší brankáři (do 8 let) si mohou opřít o podložku.  

Nezapomeňte!

Pohyb dolů provádíme pomaleji = brzdíme pohyb (větší posílení rukou) a doprovázíme ho nádechem.

Pohyb nahoru provádíme co nejrychleji s hlasitým výdechem.

Před každým provedením cviku nezapomeň zpevnit břicho a rovné záda!

Kliky mohou posílit různé partie horní poloviny těla = to docílíme změnou pozice rukou viz. obrázek pod textem. 

1.    Cvičení - ruce máme na šířku ramen (ramena)

2.    Cvičení - ruce máme na šířku ramen, kdy je jedna ruka na balónu (kopačák pro mladší, overball pro starší), po kliku překulíme míč pod druhou ruku

3.   Cvičení - ruce máme blíže u sebe a lokty jdou podél těla (triceps).

Pro začátek můžete začít s dlaněmi na úrovni ramen (nezapomenout lokty jdou podél těla) a postupem času ruky přibližujete k sobě.

4.     Herní cvičení – můžete spolupracovat s druhou osobou, předávat štafetu

5.     Herní cvičení – budeme opět pracovat ve dvou a snažíme se trefit ruky toho druhého.

 

Kliky jsou nedílnou součástí hokejového života. Budete se s nimi potkávat celou kariéru.

Pro začátek ideální cvičit v počtu opakování:

 

Mladší: 3 série po 3 klikách (celkem 45 kliků) 

Starší:  3 série po 5 klikách (celkem 75 kliků)

 

Pro inspiraci posíláme i návod na kompletní cvičení na hrazdičkách (ty koupíte v jakémkoliv obchodu za cca 200,- Kč nebo je vyrobíte doma).


Sledujte stránky www.goalie-academy.com, FACEBOOK a INSTAGRAM – a buďte pořád s námi! 

Štefan Žigárdy - push-ups, strength training on hands Today we have several variants of clicks for you. Younger goalies (up to 8 years) can lean on the mat. Do not forget! Downward movement is slower = we slow down movement (greater arm reinforcement) and accompany it by inhalation. We move up as quickly as possible with a loud exhalation. Be sure to tighten your belly and straight back before each exercise! Push-ups can strengthen different parts of the upper body = this is achieved by changing the position of the hands see. illustration under the text. 1. Exercise - we have arms in shoulder width (shoulders) 2. Exercise - we have arms in the width of the shoulders, when one hand is on the balloon (kickers for the younger, overball for the older), after push - up to roll the ball under the other hand 3. Exercise - the hands are closer together and the elbows are walking along the body (triceps). For starters, you can start with the palms at the shoulder level (don't forget the elbows are walking along the body) and over time you move your hands closer together. 4. Game Exercise - you can work with the other person to pass the baton 5. Game exercises - we will work again in two and try to hit the other hand. Push - ups are an integral part of hockey life. You will meet them throughout your career. For starters it is ideal to practice in repetitions: Younger: 3 sets of 3 push-ups (total 45 push-ups)

Older: 3 series of 5 push-ups (total 75 push-ups)

For inspiration, we also send instructions for a complete workout on the bar (you can buy it in any shop for about 200, - CZK or make it at home). Follow www.goalie-academy.com, FACEBOOK and INSTAGRAM - and stay tuned!

Follow www.goalie-academy.com, FACEBOOK and INSTAGRAM - and stay tuned! 

Štefan Žigárdy – push-ups, allenamento della forza sulle mani

Oggi abbiamo diverse varianti di push-ups per te.

I portieri più giovani (fino a 8 anni) possono appoggiarsi sul tappeto.

Non dimenticare!

Il movimento verso il basso è più lento = rallentiamo il movimento (maggiore rinforzo del braccio) e lo accompagniamo per inalazione.

Saliamo il più rapidamente possibile con un'espirazione forte.

Assicurati di stringere la pancia e la schiena dritta prima di ogni esercizio!

Push-ups possono rafforzare diverse parti della parte superiore del corpo = questo si ottiene modificando la posizione delle mani. illustrazione sotto il testo.

1. Esercizio: abbiamo le braccia nella larghezza delle spalle (spalle)

2. Esercizio - abbiamo le braccia nella larghezza delle spalle, quando una mano è sul palloncino (kicker per il più giovane, palla per il più vecchio), dopo aver cliccato per far rotolare la palla sotto l'altra mano

3. Esercizio: le mani sono più vicine e i gomiti camminano lungo il corpo (tricipiti).

Per cominciare, puoi iniziare con i palmi delle mani a livello delle spalle (non dimenticare che i gomiti camminano lungo il corpo) e nel tempo avvicini le mani.

4. Esercizio di gioco: puoi lavorare con l'altra persona per passare il testimone

5. Esercizi di gioco - lavoreremo di nuovo in due e proveremo a colpire l'altra mano.

 

Push-ups sono parte integrante della vita dell'hockey. Li incontrerai durante la tua carriera.

Per cominciare è l'ideale per esercitarsi nelle ripetizioni:

 

Più giovane: 3 serie da 3 push-ups (totale 45 push-ups)

Vecchio: 3 serie di 5 push-ups (totale 75 push-ups)

 

Per ispirazione, inviamo anche istruzioni per un allenamento completo sulla barra (puoi acquistarlo in qualsiasi negozio per circa 200, - CZK o farlo a casa).


Segui www.goalie-academy.com, FACEBOOK e INSTAGRAM - e resta sintonizzato!
VIDEO GAI HOME TRÉNINK – č. 6 GAI HOME TRAINING - No. 6  

Galerie: