GAI HOME TRÉNINK – č. 7 GAI HOME TRAINING - No. 7

GAI HOME TRÉNINK – č. 7 GAI HOME TRAINING - No. 7

GAI HOME TRÉNINK – č. 7 GAI HOME TRAINING - No. 7


Dnes jsme pro Vás připravili sérii 5 cvičení, vzhledem k tomu, že můžete vyrazit také ven, tak se podíváme do terénu a hřiště.

1. Cvičení – běh do kopce nebo schodů, provádíme na 70%, přibližně 45 sekund intervalech až do únavy.

2. Cvičení - cvičení na reflex – házení míčkem o stěnu, potřebujete k tomu tenisový míček a parťáka, brankář je postaven čelem ke zdi a chytá odražený míček, který nahazuje střídavě na levou a pravou stranu parťák za vámi.

3. Cvičení – na posílení břicha, core, budete potřebovat fotbalový míč a spolupracující osobu. 

Ležíte na zemi, opřeny o zadek, máte zvednuté nohy a ruce. Chytání balónu střídavě pravou a levou rukou, stále jsou nohy nahoře, nad zemí. 

4. Cvičení - NETCALFY, skoky do strany, využíváme svaly, které potřebujeme při bruslení, odrazech, při přesunech v brankovišti. 

Důležité: nejdříve vypilovat techniku, udržet se na jedné noze!

Střídavě provádíme skoky doprava a doleva do strany, jsme pořád na stejném místě.

a) skok do strany – maximální odraz, výdrž na opačné noze a zase odraz maximální silou na druhou stranu

b) mírný úskok doprava a hned pravou nohou max. skok doleva a výdrž na levé noze. To samé opakujeme na druhou stranu.

Pokud máme zvládnutou techniku, tak můžeme provádět 12-15 cvičení ve 3 sériích.

 

5.  Cvičení – zpevnění celého těla, posilování břišních svalů a core, uchycení sloupu, tyče, sloupku plotu a podobně. Chytneme se sloupu asi ve 40 cm nad zemí, nohy jsou opřeny o podložku(zem) a střídavě upažujeme dozadu pravou rukou a levou se držíme sloupu a naopak.

Sledujte stránky www.goalie-academy.com, FACEBOOK a INSTAGRAM – a buďte pořád s námi! 

GAI HOME PRACTICE - No. 7 GAI HOME PRACTICE - No. 7

Today we have prepared a series of 5 exercises, because you can also go outside, so let's look into the field and playground.

1. Exercise - run uphill or stairs, do for 70% speed, approximately 45 seconds intervals until tired.

2. Exercise - reflex exercise - throwing the ball against the wall, you need a tennis ball and a partner, the goalkeeper is facing the wall and catches a reflected ball that alternates on the left and right side of the partner behind you.

3. Exercise - To strengthen the abdomen, core, you will need a soccer ball and a collaborating person.

You are lying on the ground, leaning on your butt, your legs and hands raised. Catching the balloon alternately right and left hand, the legs are still up, above the ground. 

4. Exercise - NETCALFY, side jumps, we use the muscles that we need when we are skating, making rebound saves and moving in the crease area.

Important: first focus on technique, stay on one leg!

Alternately, we are doing  jumps to the right and left to the side, we are still in the same position. 

a) Jump to the side - maximum push-off, pause on the opposite leg and again maximum force push-off on the other side

b) slight jump to the right and with right leg maximum jump to the left and pause on the left leg. We repeat the same thing on another side.

If we have mastered the technique, we can perform 12-15 exercises in 3 series. 

5. Exercise - strengthening of the whole body, strengthening the abdominal muscles and core, attaching the post, pole, fence and so on. We grab the pole at about 40 cm above the ground, feet are leaning on the ground (mat) and alternately pull back with your right hand and left hold the pole and vice versa.


Follow www.goalie-academy.com, FACEBOOK and INSTAGRAM - and stay tuned! 

FORMAZIONE CASA GAI - N. 7 FORMAZIONE CASA GAI - N. 7 7

Oggi abbiamo preparato una serie di 5 esercizi, perché puoi anche uscire, quindi esaminiamo il campo e il parco giochi.

1. Esercizio: corri in salita o in scala, esegui il 70%, a intervalli di circa 45 secondi fino alla fatica.

2. Esercizio - esercizio riflesso - lanciando la palla contro il muro, hai bisogno di una palla da tennis e di un partner, il portiere è rivolto verso il muro e prende una palla riflessa che si alterna sul lato sinistro e destro del partner dietro di te.

3. Esercizio - Per rafforzare l'addome, il nucleo, avrai bisogno di un pallone da calcio e di una persona che collabora.

Sei disteso a terra, appoggiato al sedere, gambe e mani sollevate. Catturando il pallone alternativamente a destra e a sinistra, le gambe sono ancora sopra, sopra il suolo.

4. Esercizio - NETCALFY, salti di lato, usiamo i muscoli di cui abbiamo bisogno quando pattiniamo, rimbalzi, quando ci muoviamo nell'area di porta.

Importante: prima archivia la tecnica, rimani su una gamba sola!

In alternativa, facciamo salti a destra e sinistra a lato, siamo ancora nello stesso posto.

a) Salta di lato: massima riflessione, resistenza sulla gamba opposta e ancora massima riflessione della forza sull'altro lato

b) leggero salto alla gamba destra e destra massimo salto a sinistra e resistenza sulla gamba sinistra. Ripetiamo la stessa cosa d'altra parte.

Se abbiamo imparato la tecnica, possiamo eseguire 12-15 esercizi in 3 serie.

5. Esercizio - rafforzare tutto il corpo, rafforzare i muscoli addominali e il nucleo, attaccare la colonna, il palo, il paletto e simili. Afferriamo il palo a circa 40 cm dal suolo, le gambe sono appoggiate a terra (terra) e alternativamente tiriamo indietro con la mano destra e la sinistra tiene la colonna e viceversa.


Segui www.goalie-academy.com, FACEBOOK e INSTAGRAM - e resta sintonizzato!

VIDEO GAI HOME TRÉNINK – č. 7 GAI HOME TRAINING - No. 7

Galerie: