REPORT - 2. JEDNODENNÍ KEMP GAI 2019 - HRONOV, CZECH REPUBLIC

Ahoj brankáři!

 

Je za námi 2. jednodenní kemp GAI, který probíhal poprvé v historii v Hronově. Město, ležící na severovýchodě Čech jsme si pro náš kemp nevybrali náhodou. V Hronově žijí čtyři velice důležití lidé naší akademie. Všichni znáte Kulichovi. Valerko, Dita st. a Dita ml. jsou ti, kteří se na našich kempech s láskou starají o vaše děti mimo ledovou plochu.

Hello Goalkeepers!

The second one-day GAI camp, which took place for the first time in Hronov history, is behind us. We did not choose a town located in the northeast of Bohemia for our camp by accident. Four very important people of our academy live in Hronov. You all know Kulich. Valerko, Dita st. and Dita ml. there are those who love to take care of your children outside the ice on our camps.
 

I díky jejich organizaci jsme mohli ve zdejší Wikov aréně uspořádat poprvé kemp GAI, na který zavítala více jak polovina nových brankářů a jedna nadaná brankářka právě z Hronova a okolí. Na našem kempu se jako vždy objevilo i několik zahraničních brankářů.


Thanks to their organization, we were able to organize the GAI camp for the first time in the local Wikov Arena, which was visited by more than half of the new goalkeeper and one talented goalkeeper from Hronov and its surroundings. As always, several foreign goalkeepers appeared at our campsite. 


I druhý letošní jednodenní kemp proběhl podle metodiky GAI.

 

Po tématu 1. kempu (základní postoj a brankářské bruslení) jsme vybrali další základní téma, které ze 70% ovlivňuje úspěšné chycení střely.

 

POZICE v brankovišti - zdůrazňovali jsme, že správnou pozici ovlivňují tři faktory.

 

1) Osa (být v ose puk - brankář - střed branky)

2) Hloubka (vyjetí brankáře)

3) Natočení (být natočen na kotouč)


The second one-day camp was organized according to GAI methodology.

 

After the theme of the 1st camp (basic attitude and goal skating) we chose another basic theme, which 70% influences the successful catching of the projectile.

 

Position in the crease - we emphasized that the correct position is influenced by three factors.

 

1) Axis (be in the puck axis - goalkeeper - center of the goal)

2) Depth

3) Rotation (to be rotated on the disc)

 

Na prvním tréninku na ledě jsme brankářům i díky novým pomůckám vysvětlili, jak správně zvolit dobrou pozici, rozebrali podrobnosti přesunů do pozice a v následném video rozboru jsme si tyto body zopakovali. Velice si ceníme, že se i ti nejmenší brankáři zapojili do debaty a spoustu nových  informací použili na druhém tréninku na ledě, kde jsme pozici aplikovali v herních situacích.

At the first training session on the ice, we explained to the goalkeepers, thanks to new aids, how to choose a good position, analyzed the details of the moves to the position and in the subsequent video analysis we repeated these points. We greatly appreciate that even the smallest goalkeepers got involved in the debate and used a lot of new information on the second ice training, where we applied our position in game situations. 


Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili našeho kempu. Skvělým dětem, které pracovaly na 100% a jejich rodičům za podporu, kterou jim dávají.

 

Společně se s Vámi těšíme na další speciální přípravu pod vedením profesionálních trenérů, 27. října ve Světlé nad Sázavou, kde proběhne náš 3. jednodenní kemp v letošní sezoně.

We would like to thank everyone who attended our camp. Great children who worked 100% and their parents for the support they give.

 

Together with you we look forward to further special training under the guidance of professional trainers, on October 27 in Svetla nad Sazavou, where our third one-day camp will take place this season.VIDEO - GAI Hronov 22. 9. 2019

Více na našem / more info   FACEBOOKU a INSTAGRAMU.


Galerie: