REPORT - 3. JEDNODENNÍ KEMP GAI 2019 - SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, CZECH REPUBLIC


Ahoj brankáři!

 

V neděli 27.10 jsme opět společně makali na 3. jednodenním kempu GAI, který probíhal ve Světlé nad Sázavou.  Světlá nad Sázavou nepatří mezi největší města naší republiky, ale vyrostl zde nádherný stadion, který naší akademii poskytuje ideální podmínky pro trénování a zdokonalování našich dovedností.

 

Schválně píšeme našich, protože stejně jako Vy čerpáte informace od nás, tak my se učíme od Vás. Váš elán, nadšení a dovednosti jsou ten důvod, proč my trenéři odjíždíme od rodin a snažíme se Vám předat naše zkušenosti.

 

Tématem 3. jednodenního kempu byl brankářský postoj a jeho použití v herních situacích.

 

V základním postoji brankář na ledě stráví nejvíce času a je potřeba tuto dovednost ovládnout hned na začátku vaší kariéry a postupně vylepšovat.

 

Základní postoj dělíme na dva druhy podle vzdálenosti kotouče od brankáře:

 

1) Základní postoj zvýšený/aktivní (používám při přesunech a střelách z větší vzdálenosti)

a) postavení bruslí mírně přesahuje šířku ramen a vždy směřují směrem na puk

b) brankář se mírně pokrčí v kolenou a přenese váhu těla do špiček chodidel

c) brankář mírně předkloní tělo - trup (brada se dostává lehce před betony)

d) ruce jsou v mírném pokrčení a vždy před tělem. Brankář je musí periferně vidět!

(Tuto pozici paží docílíme povytáhnutím loktů mírně před tělo!)

e)  obě rukavice by měly být v podobné výšce (lapačka může být o kousek výš než vyrážečka) a hokejka musí být celou plochou na ledě mezi bruslemi!

 

2)  Základní postoj snížený/agresivní (používáme, když je kotouč v blízkosti brankáře nebo v momentu střely, kdy brankář zaujal správnou pozici)

- jediný rozdíl oproti zvýšenému postoji je ten, že se brankář více pokrčí v kolenou a mírně roztáhne brusle od sebe (cca o 10 cm), aby byl připraven agresivně provést zákrok a zvětšil plochu, kterou vykrývá

- představte si, že na vás někdo háže míč. Člověk se mírně přikrčí a automaticky dá před tělo své ruce, aby byl schopný chytit balón. Dostane se do agresivního postoje, kdy je připraven na chycení

 

Jak je u nás zvykem na ledě i na suchu pracujeme s brankáři individuálně s ohledem na jejich věk a dovednosti. S mladší skupinou pracoval expert na nejmladší brankáře a brankářky pan Dalimil Svoboda, který gólmanům připravil speciální jednotky na obratnost, základní bruslení, použití hran, slidování a to vše formou hry. U nás se snažíme, aby si děti tento krásný sport zamilovali a dělali ho s nadšením. Díky našim zkušenostem využíváme hry k učení základních dovedností, aniž by to vaše děti věděly. Pro ně je to zábava, ale pro nás cvičení, které sice baví, ale zároveň má jasně daná pravidla toho, co chceme Vaše děti naučit.

 

Se starší skupinou pracovala dvojice Štefan Žigárdy a Tomáš Kulich. U starších brankářů jsme na stanovištích procvičovali základní postoj a jeho použití. Je velice důležité rozlišit, kdy se pohybovat ve zvýšeném postoji a kdy použít postoj agresivní. Myslíme si, i podle reakcí samotných brankářů, rozboru u videa, že toto rozlišení vaše děti pochopily a mohou ho mnohem lépe použít v zápasech. Kde jim pomůže chytnout více střel a ze zápasu odcházet s úsměvem na rtech.

 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili našeho kempu. Skvělým dětem, které pracovali na 100% a jejich rodičům za podporu, kterou jim dávají.

 

Společně se s Vámi těšíme na další speciální přípravu pod vedením profesionálních trenérů, 17. listopadu tentokrát opět v Hronově, kde proběhne náš 4. jednodenní kemp letošní sezony.

 

Těšíme se na Vás!

Hello Goalkeepers!


On Sunday 27.10 we worked together again on the third one-day camp GAI, which took place in Světlá nad Sázavou. Světlá nad Sázavou is not one of the largest cities in the Czech Republic, but a magnificent stadium has been built here, which provides our academy with ideal conditions for training and improving our skills.


We deliberately write ours because, like you, you get information from us, so we learn from you. Your enthusiasm, enthusiasm and skills are the reason why we trainers leave families and try to give you our experience.


The theme of the 3rd day camp was the goalie's attitude and its use in game situations.


In the basic stance, the goalkeeper will spend the most time on the ice and it is necessary to master this skill at the beginning of your career and gradually improve.


The basic stance is divided into two types according to the distance of the blade from the goalkeeper:


1) Basic attitude increased / active (I use when moving and shooting from a distance)

a) the position of the skates slightly exceeds the width of the shoulders and always points towards the puck

b) the goalkeeper bends slightly in his knees and transfers the weight of the body to the feet

c) the goalkeeper slightly bends his body - torso (chin gets slightly in front of the concrete)

d) the hands are slightly bent and always in front of the body. The goalkeeper must see them peripherally!

(This arm position is reached by pulling elbows slightly in front of the body!)

e) Both gloves should be at a similar height (the catcher can be a little higher than the rashers) and the stick must be the whole surface on the ice between the skates!


2) Basic attitude reduced / aggressive (used when the blade is near the goalkeeper or at the moment of the shot when the goalkeeper has taken the right position)

- the only difference from the elevated posture is that the goalkeeper bends more in his knees and slightly stretches the skates apart (about 10 cm) to be ready to aggressively carry out the intervention and increase the area covered

- imagine someone throwing a ball at you. One crouches slightly and automatically puts his hands in front of the body to be able to catch the balloon. He gets into an aggressive stance when he is ready for capture


As is customary on ice and dry, we work with goalies individually with regard to their age and skills. Mr. Dalimil Svoboda, an expert on the youngest goalie and goalie, worked with the younger group, who prepared goalie units for dexterity, basic skating, edge use, sliding and all in the form of a game. We try to make children love this beautiful sport and do it with enthusiasm. Thanks to our experience, we use games to learn basic skills without your children knowing. For them it is fun, but for us exercise, which, while enjoying, but at the same time has clearly given rules of what we want to teach your children.


Štefan Žigárdy and Tomáš Kulich worked with the older group. We used to practice the basic stance and its use in older goalies. It is very important to distinguish when to move in an elevated posture and when to use an aggressive posture. We think, even according to the reactions of the goalkeepers themselves, the analysis of the video that this resolution your children understood and can use it much better in matches. Where they help them catch more shots and leave the match with a smile on their lips.

 

We would like to thank everyone who attended our camp. Great children who worked 100% and their parents for the support they give.


Together with you we look forward to further special training under the guidance of professional coaches, this time again on November 17th in Hronov, where our 4th one-day camp of this season will take place.


We look forward to you!

VIDEO - GAI Světlá nad Sázavou 27. 10. 2019Více na našem / more info   FACEBOOKU a INSTAGRAMU.


Galerie: