REPORT - 4. JEDNODENNÍ KEMP GAI 2019 - HRONOV, CZECH REPUBLIC
Ahoj brankáři!

 

17.11 je velké datum v historii Československa a samostatné České republiky. Právě na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, který připadl na neděli 17. listopadu jsme uspořádali 4. jednodenní kemp GAI, který probíhal opět v Hronově.

 

Minulá témata našich kempů byla 1) Základní bruslení, 2) Pozice v brankovišti a 3) Základní postoj a jeho použití. Tématem 4. jednodenního kempu byla technika chytání, sledování kotouče a následné dohrání situace. Proč právě toto rozložení?

 

Brankář se ze všeho nejdříve musí naučit bruslit a pohybovat v brankovišti. Měl by přesně vědět, jak a kde se na ledě nachází a jak a kde má stát v momentu střely. Teprve poté je bude mít brankář čas řešit samotné chytání kotouče a může řešit své zákroky.

 

1) Správná technika chytání je klíčová pro správné chycení střely. Je potřeba od začátku střely sledovat kotouč (nezavírat oči) a poté správnou částí těla zasáhnout. Do zákroku nechodí pouze končetina (lapačka, vyrážečka nebo beton), ale pomáháme si i lehkým náklonem těla směrem do puku. Tím zvětšíme náš dosah a zvětšíme plochu, do které může kotouč narazit.   

 

2) Sledování kotouče neznamená pouze sledovat hru a kde se kotouč nachází. Brankář se musí perfektně naučit sledovat kotouč pro své přesuny (bude vědět, kam se má přemístit) a pokračovat ve sledování kotouče musí pokračovat, ikdyž hráč puk vystřelí (díky tomu brankář může zvolit správný zákrok).

 

3) Dohrání situace navazuje na sledování kotouče. Pokud vím kam letí střela → můžu zvolit správný zákrok. Pokud kotouč vyrazím, tak díky následnému sledování puku situaci dohrávám. To znamená přesunu se do správné pozice (ať už slidem nebo přesunem do postoje).

 

Tyto techniky se dají učit i na suchu jednoduchým cvičením, kdy si házíme tenisák o zeď. Po celou dobu se snažíme sledovat hozený míček a poté ho chytnout rukou, která neházela míček. Míček se snažíme zachytit lehce před tělem (aktivní ruce) a naše oči vždy musí ukončit pohyb na chyceném míčku. Tak docílíme správného sledování kotouče a pokud ho vyrazíme, tak díky očím na puku, budeme vědět jaký zákrok udělat dále. 

 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili našeho kempu. Skvělým dětem, které pracovali na 100% a jejich rodičům za podporu, kterou jim dávají.

 

Společně se s Vámi těšíme na další speciální přípravu pod vedením profesionálních trenérů, 15. prosince tentokrát v Chotěboři, kde proběhne náš speciální vánoční jednodenní kemp. Možná přijde i Mikuláš ;-) 


Těšíme se na Vás!


Hello Goalies!


17.11 is a great date in the history of Czechoslovakia and the independent Czech Republic. It was the Day of the Struggle for Freedom and Democracy and the International Student Day, which fell on Sunday, November 17, that we organized the 4th one-day GAI camp, which took place again in Hronov.

Previous topics of our camps were 1) Basic skating, 2) Position in the goal area and 3) Basic attitude and its use. The theme of the 4th one-day camp was the technique of catching, tracking the disc and then completing the situation. Why this layout?

The goalkeeper must first learn to skate and move in the goal area. He should know exactly how and where he is on the ice and how and where to stand at the moment of the projectile. Only then will the goalkeeper have time to deal with the actual catching of the blade and can deal with his intervention.

 1) The right catching technique is crucial for the proper catching of the projectile. It is necessary to watch the disc from the beginning of the missile (not close your eyes) and then hit the correct body part. It is not only the limb (catcher, blocker or concrete) that goes to the procedure, but we also help with a slight tilt of the body towards the puck. This will increase our reach and increase the area that the blade may hit.

2) Watching a blade does not just mean watching the game and where the blade is. The goalkeeper must perfectly learn to track the blade for his moves (he will know where to move) and continue to follow the blade even if the player fires the puck (allowing the goalkeeper to choose the right action).

3) Completing the situation follows the monitoring of the blade. If I know where the missile flies → I can choose the right procedure. If I set off the disc, then follow the puck I finish the situation. This means moving to the right position (whether sliding or moving to a posture).

These techniques can be learned even in the dry by a simple exercise when we throw the tennis ball against the wall. All the time we try to watch the thrown ball and then catch it with a hand that did not throw the ball. We try to catch the ball lightly in front of the body (active hands) and our eyes must always stop the movement on the trapped ball. So we will get the right track of the blade and if we go, so thanks to the eyes on the puck, we know what to do next.

We would like to thank everyone who attended our camp. Great children who worked 100% and their parents for the support they give.

Together with you we look forward to further special training under the guidance of professional trainers, this December 15 in Chotebor, where our special Christmas one-day camp will take place. Maybe Nicholas will come ;-)

We look forward to you!

VIDEO - GAI Hronov 17. 11. 2019Více na našem / more info   FACEBOOKU a INSTAGRAMU.


Galerie: