REPORT - 6. JEDNODENNÍ KEMP GAI 2019 - SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, CZECH REPUBLICAhoj brankáři!

 

Rok 2019 je minulostí a všichni se těšíme na úspěchy, které nás čekají v novém roce 2020 ;-)

V neděli 5.1. jsme společně makali ve Světlé nad Sázavou na 6. jednodenním kempu GAI. Světlá nad Sázavou nepatří mezi největší města naší republiky, ale vyrostl zde nádherný stadion, který naší akademii poskytuje ideální podmínky pro trénování a zdokonalování našich dovedností. Schválně píšeme našich, protože stejně jako Vy čerpáte informace od nás, tak my se učíme od Vás.

 

V základním postoji brankář na ledě stráví nejvíce času a je potřeba tuto dovednost ovládnout hned na začátku vaší kariéry a postupně vylepšovat.

 

Jak je u nás zvykem na ledě i na suchu pracujeme s brankáři individuálně s ohledem na jejich věk a dovednosti. S mladší skupinou pracovali pan Dalimil Svoboda a Štefan Žigárdy. U nás se snažíme, aby si děti tento krásný sport zamilovali a dělali ho s nadšením. V minulých kempech si mladší kategorie více hrála, ale v polovině sezony je potřeba šlápnout do pedálů a proto jsme zařadili co nejvíce cvičení se střelbou a pohybem v brankovišti. Začínající brankáři si musí, co nejrychleji zvyknout na život na hraně modrého brankoviště :-)    

 

Se starší skupinou pracoval Tomáš Kulich a Jirka Adam. U starších brankářů jsme na stanovištích procvičovali pohyb v brankovišti s důrazem na dohrávání situací po odrazu kotouče. Je velice důležité sledovat kotouč po vašem zákroku, aby byl brankář připraven na další situace.

 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili našeho kempu. Skvělým dětem, které pracovali na 100% a jejich rodičům za podporu, kterou jim dávají.

 

Společně se s Vámi těšíme na další speciální přípravu pod vedením profesionálních trenérů, 9. února tentokrát opět v Světlé, kde proběhne náš  7. jednodenní kemp letošní sezony.

 

Těšíme se na Vás!

Hello Goalies!

 

2019 is a thing of the past and we all look forward to the successes ahead of us in the new year 2020 ;-)

Sunday 5.1. we worked together in Světlá nad Sázavou at the 6th GAI one-day camp. Světlá nad Sázavou is not one of the largest cities in the Czech Republic, but a magnificent stadium has been built here, which provides our academy with ideal conditions for training and improving our skills. We deliberately write ours because, like you, you get information from us, so we learn from you.

 

In the basic stance, the goalkeeper will spend the most time on the ice and it is necessary to master this skill at the beginning of your career and gradually improve.

 

As is customary on ice and dry, we work with goalies individually with regard to their age and skills. Mr. Dalimil Svoboda and Štefan Žigárdy worked with the younger group. We try to make children love this beautiful sport and do it with enthusiasm. In the past camps the younger category played more, but in the middle of the season it is necessary to step on the pedals and therefore we included as many exercises with shooting and movement in the goal area. Novice goalies must get used to life on the edge of the blue goal area as soon as possible :-)

 

Tomáš Kulich and Jirka Adam worked with the older group. For older goalies, we practiced movement in the goal area at the posts, with an emphasis on finishing the situation after the disc bouncing. It is very important to watch the blade after your intervention so that the goalkeeper is ready for the next situation.

 

We would like to thank everyone who attended our camp. Great children who worked 100% and their parents for the support they give.

 

Together with you we look forward to further special training under the guidance of professional trainers, this time again on 9th February in Světlá, where we will host our 7th one-day camp this season.

 

We look forward to you!Marek Manak a jeho sladká odměna od Dity Kulichové v podobě bábovky za 1. místo v turnaji. Více zde.

Marek Manak and his sweet reward by Dita Kulichová in the form of a cake for 1st place in the tournament. More info.VIDEO - GAI Světlá nad Sázavou 5. 1. 2020
Více na našem / more info   FACEBOOKU a INSTAGRAMU.


Galerie: