REPORT - 7. JEDNODENNÍ KEMP GAI 2019 - SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, CZECH REPUBLIC

REPORT - 7. JEDNODENNÍ KEMP GAI 2019 - SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, CZECH REPUBLIC


Ahoj brankáři!

 

Druhý kemp v roce 2020 a už sedmý v letošní sezoně je úspěšně za námi. Ve Světlé nad Sázavou se opět sešla skvělá parta brankářů a brankářek, která celou neděli makala až se jim z uší kouřilo :-)

Na kemp opět dorazili brankáři z Česka, Slovenska, ale třeba i z Maďarska. Nechyběl trenérský štáb GAI, který se rozrostl o dva nové členy – Honza Zavadil a Vojta Přecechtěl. Honza Zavadil je bývalý profesionální brankář, který několik let trénuje brankáře v brněnském Warrioru společně s Dalimilem Svobodou. Na starosti má brankáře od 6. třídy a výš. Vojta Přecechtěl je začínajícím trenérem, který sbírá zkušenosti pod vedením Štefana Žigárdyho v Prostějově. Pro oba dva to byl první kemp GAI a musíme ocenit jejich práci i přístup k dětem, který je pro nás velice důležitý.   

Samozřejmá byla i přítomnost rodiny Kulichových, kteří se starají o vaše děti mimo led.

  

Z našich pozvánek na tento kemp jste se dozvěděli, že máme pro kluky a holky připraveny speciální tréninky, které nám pomohou otestovat jednotlivé dovednosti brankářů mimo led. Trénink mimo led (off-ice) je naprosto nezbytný pro správný vývoj mladého brankáře a hraje důležitou roli v chytání!

 

Nejdřív to v krátkosti vezmeme z širšího pohledu. Někteří z Vás určitě zaregistrovali debaty napříč společností na téma proč český hokej (český týmový sport) upadá a neatakuje příčky, které mu byly vlastní v nedávné minulosti. Většina hokejových legend se shodne, že v tréninku na ledě (počtech, času, náplni atd.) nezaostáváme za světem. 

V čem naopak vidí největší místo pro zlepšení je příprava mimo led, která je stěžejní pro ovládnutí dovedností na ledě!

My se samozřejmě zaměříme na hokejové brankáře a zkusíme Vám tuto problematiku, co nejvíce přiblížit.

 

TRÉNINK MIMO LED (OFF-ICE)

(Aneb proč je trénink mimo led pro mladé brankáře mnohdy důležitější než trénink na ledě)

 

Nejdřív si dovolíme položit otázku: Co všechno musí umět hokejový brankář?

Být mrštný jako kočka? Bystrý jako rys? Rychlý jako gepard? Ohebný jako guma? Silný jako medvěd?

Odpověď je jednoduchá a pouze jedna. Všechno! Brankář je jako desetibojař v atletice. Musí umět skloubit několik disciplín a dovedností, které mu pomohou dosáhnout na vrchol.

Teď k naší problematice. Většina brankářů se zaměřuje na trénink ve výstroji na ledě a ten mimo led postaví na vedlejší kolej. Jenže výsledek, progres se ne a ne dostavit…

 

A teď se zkuste vžít do situace vašich dětí, že máte bystrost, obratnost, rychlost, dynamiku, reflex atd. trénovat na ledě ve výstroji, která vám omezuje pohyb a přidá na váze… Není to žádný med!

 

Uvedeme i pár příkladů:

Bystrost  – pokud neumím vysílat z mozku správné signály do svého těla a řídit ho (brankář neustále pracuje jinými pohyby s vrchní částí těla a jinak se spodní – skákání přes švihadlo – ruce točí, nohy skáčou, hlava počítá...), jak mohu sledovat puk, hráče, bruslit, dělat zákroky, sledovat dorážky, orientovat se v brankovišti?  

Obratnost, Mrštnost – pokud neumím vstát (ze sedu, kotoulu) bez pomocí rukou bez výstroje, jaké to bude ve výstroji? 

Síla, Dynamika – pokud neudělám ani 10 dřepů za sebou, jak se budou cítit moje nohy, když v brankářském postoji stojím celou dobu v podřepu a neustále klekám a vstávám? Jak udržím rukavice ve správném postavení, když neudělám ani 10 kliků? Jak se mohu rychle zvednout, přemístit, když nebudu posilovat střed těla (core), který drží celou páteř?  

Fyzička –  pokud neuběhnu ani cestu do obchodu, jak zvládnu odchytat a být pozorný celý zápas? 

Pohyb – pokud se při chůzi podkopávám a při běhu běhám po patách, jak mohu být nejlepší bruslař z týmu, jak má brankář být? (nejlepší neznamená nejrychlejší, ale ovládat, co nejvíce pohybů – vpřed, vzad, obraty, vlnky, shuffle, t-push, slide...)  

Reflex - pokud neumím z vrchu chytit hozený míček o zeď, jak mohu chytat lapačkou puky?

Mobilita (pohyblivost) - když se nepředkloním a nedotknu se rukama země, jak mohu dosáhnout na puky, které letí vedle mě a já se na ně potřebuji, co nejvíce natáhnout? 

 

Nelekejte se ;-) Vše se dá naučit a při správném vedení se to každý brankář naučí!

 

Jak ale toto učení urychlit? Stále udržujte v paměti a snažte se vašim dětem vysvětlit, že obecná průprava na pohyb pro člověka na nepřirozeném povrchu (ledu) a ještě ve výstroji začíná mimo led! Pokud si brankář osvojí uvedené dovednosti na suchu – zvládne je i na ledě a jeho progress poletí raketově vzhůru! Navíc bude mít více času se věnovat specifickým dovednostem pro brankáře na ledě, které se naopak mimo led velice těžko učí.

 

Ve spolupráci s trenérským týmem se pokusíme do příštích kempů připravit materiály pro trénink off-ice, které budou na našich kempech k dispozici.

 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili našeho kempu. Skvělým dětem, které pracovali na 100% a jejich rodičům za podporu, kterou jim dávají. Těšíme se na Vás na dalším už 8. jednodenním kempu v letošní sezoně pod vedením profesionálních trenérů, 1. března opět v Světlé nad Sázavou.

 

Ahoj ve Světlé!


Hello Goalies!

 

The second camp in 2020 and already the seventh in this season is successfully over. In Světlá nad Sázavou again a great bunch of goalkeepers gathered and worked all sunday until they smoked from their ears :-)

Goalkeepers from the Czech Republic, Slovakia, but also from Hungary came to the camp again. There was also the GAI coaching team, which was extended by two new members - Honza Zavadil and Vojta Přecechtěl. Honza Zavadil is a former professional goalkeeper who has been training goalkeeper in Brno for several years together with Dalimil Svoboda. He is in charge of the goalkeeper from 6th grade and higher. Vojta Přecechtěl is an emerging coach who collects experience under the leadership of Štefan Žigárdy in Prostějov. It was the first GAI camp for both of us and we have to appreciate their work and approach to children, which is very important to us.

Of course there was the presence of the Kulich family who take care of your children off the ice.

  

You have learned from our invitations to this camp that we have special trainings for boys and girls that will help us to test the skills of goalkeepers off the ice. Off-ice training is absolutely essential for the proper development of the young goalkeeper and plays an important role in catching!

 

First, we will briefly take this from a broader perspective. Some of you have certainly noticed debates across society about why Czech hockey (Czech team sport) is falling and does not attack the ranks that it has had in the recent past. Most hockey legends agree that we do not lag behind the world in ice training (numbers, time, content, etc.).

On the other hand, what they see as the greatest place for improvement is off-ice preparation, which is central to mastering the skills on ice!

Of course, we will focus on hockey goalies and try to bring this issue as close as possible.

 

OUT OF ICE TRAINING (OFF-ICE)

(Or why off-ice training is often more important for young goalkeeper than on-ice training)

 

First, let's ask ourselves: What does a hockey goalkeeper need to do?

Being lithe like a cat? Bright as a lynx? As fast as a cheetah? Flexible as rubber? Strong as a bear?

The answer is simple and only one. All! The goalkeeper is like a decathlete in athletics. He must be able to combine several disciplines and skills to help him reach the summit.

Now to our issue. Most goalkeepers focus on ice gear training and put it off the ice on the sidelines. But the result, the progress is not and not to come ...

 

Now try to put yourself in the position of your children that you have the agility, dexterity, speed, dynamics, reflex, etc. to train on ice in gear that restricts movement and adds weight… It's no honey!

 

Here are some examples:

Insight - if I can't send the right signals from my brain to my body and control it (the keeper keeps working in other movements with the upper body and otherwise the bottom - jumping rope - hands spinning, legs jumping, head counting ...) how can I watch puck, players, skating, making interventions, watching stops, navigating the crease?

Dexterity, Agility - if I can't get up (from a seat, a disc) without the help of hands without equipment, what will it be in the equipment?

Strength, Dynamics - if I don't even do 10 squats in a row, how will my feet feel when I stand in a goal posture all the time squatting and kneeling and getting up all the time? How do I keep my gloves in the correct position if I don't even do 10 push-ups? How can I quickly get up, move if I don't strengthen the core that holds the entire spine?

Physicist - if I don't even go to the store, how can I catch and be attentive to the whole game?

Movement - if I undermine myself while walking and running on my heels, how can I be the best skater on the team, how does the goalkeeper be? (the best is not the fastest, but to control as many movements as possible - forwards, backwards, turns, ripples, shuffle, t-push, slide ...)

Reflex - if I can't catch the thrown ball against the wall from the top, how can I catch the puck catcher?

Mobility - if I don't lean forward and touch the ground with my hands, how can I reach the pucks that fly next to me and I need to stretch them as much as possible?

 

Don't be afraid ;-) Everything can be learned and with proper guidance every goalkeeper will learn it!

 

But how to speed up this learning? Keep in mind and try to explain to your children that the general preparation for human movement on an unnatural surface (ice) and still in gear starts off the ice! If the goalkeeper acquires these skills on dry ground - he can master them on ice and his progress will fly up! In addition, he will have more time to focus on ice-specific skills for the goalkeeper, who, on the other hand, are very difficult to learn outside the ice.

 

In cooperation with the coaching team, we will try to prepare the off-ice training materials available at our camps for the next camps.

 

We would like to thank everyone who attended our camp. Great children who worked 100% and their parents for the support they give. We look forward to seeing you at our 8th one-day camp this season under the guidance of professional trainers, on March 1 again in Světlá nad Sázavou.

 

Hello in Svetla!VIDEO GAI 9. 2. 2020
<iframe width="720" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/WfaLiKi_vzE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 Více na našem / more info   FACEBOOKU a INSTAGRAMU.


Galerie: