REPORT - 8. JEDNODENNÍ KEMP GAI 2020 - SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, CZECH REPUBLIC

REPORT - 8. JEDNODENNÍ KEMP GAI 2020 - SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, CZECH REPUBLIC

Ahoj brankáři!

 

Další jednodenní kemp GAI se konal ve Světlé nad Sázavou. Tentokráte bylo pro všechny překvapením, že dorazil i šéftrenér Goalie Academy International pan Roman Višňák, který se vrátil ze svého působení v Itálii o něco dříve než předpokládal. To samé platí i o Ferym Brázdilovi, který po sezoně za oceánem (trénuje na univerzitě) přiletěl zpět do Čech. Tuto trenérskou dvojici doplnili matadoři jednodenních kempů Dalimil Svoboda a Štefan Žigárdy. Pátým do party byl Vojta Přecechtěl, se kterým budeme spolupracovat i v budoucnosti. Samozřejmá byla i přítomnost rodiny Kulichových, kteří se starají o vaše děti mimo led.

  

Minulý kemp jsme se zaměřili na testování brankářů na off-ice tréninku. Snažili jsme se podívat na obratnost, pohyblivost, mobilitu, rychlost, kooperaci pravé a levé strany a samozřejmě protažení.

Statickému protažení (stretchingu) se věnujeme vždy po tréninkové jednotce. Před tréninkem musí být rozcvička dynamičtější, aby se svaly zahřály a byly připravené na tréninkovou zátěž.  

 

Než se dostaneme k tréninku na ledě, tak Vám přiblížíme trénink na suchu, který vedl Frank Brázdil. Fery se dlouhodobě věnuje trénování brankářů v univerzitních ligách v USA (věk brankářů kolem 15 let) a našim gólmanům předvedl něco málo ze své práce.

Představil nám krátký cca 30minutový soubor cvičení, které bylo zaměřené na všechny partie těla – střed těla (core), ruce, nohy. Naši kluci měli možnost poznat s jakou intenzitou a výdrží musí brankáři v zahraničí pracovat, aby se dostali mezi vyvolenou dvojici brankářů v týmu.

Video byste měli v nejbližších dnech najít na našem youtube kanálu.Video GAI 1.3.2020 Světlá n. Sázavou
 
 

  

Na ledě jsme opět pracovali ve dvou věkových skupinách. Starší (2009 a starší) a mladší (2010 a mladší). Dopoledne jsme v první fázi opět bruslili a poté se věnovali rozehrávce a práci s kotoučem. Nezanedbávejte tuto dovednost!

 

Odpoledne cvičení byly zaměřeny na sledování kotouče a použití základních brankářských přesunů v praxi. Každé cvičení na stanovišti trvalo 20 min a vždy pracovali 2 max 3 brankáři. Zaměřili jsme se na pohyb Flow, C-cut, Shuffle, Power shuffle, T-push, Butterfly slide i powerslide.

 

JEDNU VĚC MUSÍME VYPÍCHNOUT, PROTOŽE TADY SE NACHÁZÍ VELKÝ PROSTOR NA ZLEPŠENÍ!

 

BRANKÁŘI NEKOUKEJTE DO LEDU POKUD BRUSLÍTE NEBO CHYTÁTE!

Vaše oči (hlava) se vždy musí natáčet na kotouč!

Snažte se hlavu uvolnit a STÁLE SLEDOVAT KOTOUČ!

 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili našeho kempu. Skvělým dětem, které pracovali na 100% a jejich rodičům za podporu, kterou jim dávají. Těšíme se na Vás na dalším už 9. jednodenním kempu v letošní sezoně pod vedením profesionálních trenérů, který je naplánován 29. 3. 2020 do Havlíčkova Brodu. 


Mějte se krásně!
Hello Goalies!


Another one-day camp GAI took place in Světlá nad Sázavou. This time it was a surprise for everyone that the head coach of Goalie Academy International, Mr. Roman Višňák, arrived, who returned from his work in Italy a little earlier than he expected. The same is true of Fery Brázdil, who after a season overseas (training at the university) came back to Bohemia. This coaching couple was complemented by the matador of the one-day camps Dalimil Svoboda and Štefan Žigárdy. The fifth to the party was Vojta Přecechtěl, with whom we will cooperate in the future. Of course there was the presence of the Kulich family who take care of your children off the ice.

  

Last camp we focused on testing goalkeepers on off-ice training. We tried to look at dexterity, mobility, mobility, speed, cooperation of the right and left side and of course stretching.

We do static stretching after each training unit. Before the workout, the warm-up must be more dynamic so that the muscles get warm and ready for the workout.


Before we get to the ice training, we'll show you the drill training led by Frank Brázdil. Fery has been involved in the training of goalkeeper in the United States league for a long time (goalkeeper age around 15 years) and showed some of our work to our goalkeeper.

He introduced us a short set of 30 minutes of exercises that were focused on all parts of the body - the center of the body (core), hands, feet. Our boys had the opportunity to know the intensity and stamina of goalies abroad to work to get among the chosen pair of goalies in the team.

You should find the video on our youtube channel in the coming days.

  

We worked on the ice again in two age groups. Older (2009 and older) and younger (2010 and younger). In the morning we were skating again in the first phase and then we started to take the heat and work with the wheel. Don't neglect this skill!

 

The afternoon exercises were focused on tracking the wheel and using basic goalie moves in practice. Each exercise lasted 20 minutes and always worked 2 max 3 goalies. We focused on Flow, C-cut, Shuffle, Power Shuffle, T-push, Butterfly slide and powerslide.

 

ONE THING WE MUST PICK, BECAUSE THERE ARE THE LARGE SPACE TO IMPROVE!


DO NOT peek into the ice when you skate or catch!

Your eyes (head) must always be turned on the disc!

Try to relax your head and keep watching the disc!


We would like to thank everyone who attended our camp. Great children who worked 100% and their parents for the support they give. We look forward to seeing you at our 9th one-day camp this season under the guidance of professional trainers - 29. 3. 2020 do Havlíčkova Brodu. 


Have a nice day!
Více na našem / more info   FACEBOOKU a INSTAGRAMU.Galerie: