REPORT - 5. VÁNOČNÍ KEMP GAI 2019 - CHOTĚBOŘ, CZECH REPUBLIC

Ahoj brankáři!

 

15.12. proběhl v Chotěboři vánoční jednodenní kemp GAI, kterého se zúčastnil i šéftrenér, mentor a zakladatel GAI pan Roman Višňák. Chotěbořský zimní stadion nehostil jednodenní kemp GAI poprvé. Už v minulosti jste nás tu mohli potkat díky spolupráci s tamním klubem a panem Machkou (tatínek našeho velice šikovného svěřence). Rádi bychom speciálně panu Machkovi poděkovali za velké srdce a péči s jakou se o nás staral!

 

Vánočního kempu se zúčastnilo 16 brankářů z České republiky, Slovenska a Maďarska. Jako vždy jsme brankáře rozdělili do dvou skupin, které na sobě nezávazně pracovali na zopakování předchozích témat. Na konec kempu na všechny brankáře čekalo malé překvapení v podobě dárku, který jim předávali vánoční skřítci ;-)  
Minulá témata našich kempů byla 1) Základní bruslení, 2) Pozice v brankovišti, 3) Základní postoj  a 4) Technika chytání, sledování kotouče a následné dohrání situace.

 

Nejmladší skupina se dopoledne zaměřila na rozvoj základních pohybových dovedností  a technice bruslení. Této skupině se věnoval specialista na nejmladší brankáře a brankářky pan trenér Dalimil Svoboda. “Dali“ se specializuje na výchovu mladých talentů nejen v brněnském klubu Warrior Brno, ale spolupracuje na svazových projektech Českého hokeje právě pro nejmenší brankáře. 

 

Nejmladší brankáři (cca do ročníku 2009) s chytáním teprve začínají nebo za sebou mají pouze několik sezon v brankářské výstroji. V tomto období je velice důležité, aby si gólmani chytání a pohyb ve výstroji zamilovali. Ne, nadarmo se odjakživa říká, že brankář musí být nejlepší bruslař z týmu. Nejde o rychlost na dlouhé vzdálenosti, ale brankář musí ovládnout tolik pohybů (na bruslích, na kolenou, vpřed, vzad, do stran), že je z počátku velice těžké všechny se je naučit. Mozek brankáře se musí naučit vše správně zpracovat a nakonec vyhodnotit jaký pohyb a zákrok použít. Toto nejde dělat po celou dobu tréninku pouze drilem. Proto do cvičení a trénování “Dali“ zapojuje různé hry, ve kterých se vaše děti učí nové pohyby, baví se a ani neví že pracují na 110%. V Česku je to poměrně nová technika učení, ale ve světě naprosto běžná záležitost, která dětem pomáhá formou hry zvládnout naprosté základy bruslení a chytání.

 

Starší skupina si pod vedením pana Višňáka během dopoledního tréninku zopakovala základy brankářského bruslení, zapojení vnitřní hrany a brankářské přesuny. Střelecké cvičení byly zaměřené na techniku chytání a trpělivost brankáře před zákrokem. Tato vlastnost se velice často podceňuje, ale hraje stěžejní roli ve zvolení správného zákroku. Brankář musí počkat na střelu a potom reagovat! Nesmí se mu stát, že udělá zákrok před vystřelením kotouče! 

 

Odpoledne už obě skupiny pracovaly brankovišti. Cvičení byly zaměřené na správnou pozici brankáře v bráně a nesměla chybět ani práce s kotoučem. Musíme říct, že u některých brankářů se hra holí výrazně zlepšila! Nepodceňujte ani tuto dovednost! Věnujte se jí na každém tréninku, protože v moderním hokeji brankář, který neumí rozehrát, zastavit kotouč za brankou nemá šanci se prosadit.

 

Na závěr bychom touto cestou za celý tým Goalie Academy International chtěli všem brankářům a brankářkám, rodinám a celému trenérskému a podpůrnému týmu popřát krásné prožití vánočních svátků a do nového roku vám přejeme jen to nejlepší! Užijte si tyto svátky klidu a míru v pohodlí domova a dopřejte si prožít těchto pár dní s úsměvem na tváři!

 

Na dalším jednodenním kempu se na Vás budeme těšit tentokrát už v roce 2020 v neděli  5.1. ve Světlé nad Sázavou. 

 

Krásné svátky Vám přeje celý tým GAI!
Hello Goalies!


15.12 GAI Christmas one-day camp took place in Chotěboř, attended by the head coach, mentor and founder of the GAI Mr. Roman Višňák. Chotěboř winter stadium did not host a one-day camp GAI for the first time. You could have met us here in the past thanks to cooperation with the local club and Mr. Machka (father of our very handy ward). We would like to thank Mr. Machek especially for the great heart and care he took care of us!


16 goalkeepers from the Czech Republic, Slovakia and Hungary participated in the Christmas camp. As always, we divided the goalkeeper into two groups, who worked on each other without obligation to repeat the previous topics. At the end of the camp a little surprise was waiting for all goalies in the form of a gift given by Christmas elves ;-)
Previous topics of our camps were 1) Basic skating, 2) Goal posture, 3) Basic attitude and 4) Catching technique, tracking the disc and following the situation.

 

In the morning, the youngest group focused on developing basic motor skills and skating techniques. Dalimil Svoboda, the coach of the youngest goalkeeper and goalkeeper, was dedicated to this group. “Dali” specializes in the education of young talent not only in the Brno club Warrior Brno, but also cooperates on the union projects of Czech hockey just for the smallest goalies.


The youngest goalkeepers (approx. Until 2009) have just started catching or have only had a few seasons in goalie gear. During this period, it is very important that goalies will love catching and movement in gear. No, it has always been in vain that a goalkeeper must be the best skater on the team. It is not a long-distance speed, but the goalkeeper has to master so many movements (on skates, knees, in front, back, side) that it is very difficult to learn them all at first. The goalkeeper's brain has to learn to process everything properly and finally to evaluate what movement and procedure to use. This cannot be done by drill during the whole training session. Therefore, in the training and training “Dali” involves various games in which your children learn new movements, have fun and do not even know that they work at 110%. In the Czech Republic, this is a relatively new learning technique, but a very common thing in the world that helps children to master the very basics of skating and catching through play.

 

The older group under the leadership of Mr. Višňák during the morning training repeated the basics of goalie skating, engagement of the inner edge and goalie moves. Shooting exercises were focused on catching technique and patience of the goalkeeper before the procedure. This feature is often underestimated, but plays a pivotal role in choosing the right procedure. The goalkeeper must wait for the shot and then react! It must not happen to him that he will intervene before the disc is fired!


In the afternoon both groups were already working crease. Exercises were focused on the correct position of the goalkeeper in the gate and not missed work with the blade. We have to say that some goalies have significantly improved the game! Don't underestimate this skill! Take care of it in every practice, because in modern hockey a goalkeeper who cannot play, stop the wheel after the goal has no chance to win.


In the end, we would like to wish all goalkeepers, families and the whole coaching and support team all the best for Christmas and we wish you the best of the year! Enjoy these peace and quiet holidays in the comfort of your home and enjoy these few days with a smile on your face.


We will look forward to seeing you at this one-day camp in 2020 on Sunday 5.1. in Světlá nad Sázavou.


Have a nice holiday with the whole GAI team!

VIDEO - GAI Hronov 15. 12. 2019


<iframe width="705" height="420" src="https://www.youtube.com/embed/Ls01n_3D-B8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>Více na našem / more info   FACEBOOKU a INSTAGRAMU.


Galerie: